Begeleiding

Samenspel vrijwilliger en professional
Vrijwilligers staan er bij Welzijn Divers nooit alleen voor. Elke vrijwilliger is gekoppeld aan een beroepskracht van Divers. Deze beroepskracht ondersteunt en begeleidt de vrijwilliger. U bespreekt samen onderwerpen zoals werktijden, werkomstandigheden en werkwijze. De beroepskracht neemt uw suggesties en voorstellen serieus en zorgt voor een goed werkklimaat.

Deskundigheidbevordering
Als vrijwilliger verricht u in principe vrijwilligerswerk dat aansluit bij uw kwaliteiten, mogelijkheden en interesses. Soms is een training vereist vóór iemand van start kan gaan. Tijdens de intake blijkt of een training noodzakelijk is. Soms blijkt tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk, dat de beroepskracht en de vrijwilliger vinden dat er een training of cursus gewenst is om (nog) beter te kunnen functioneren. Hiervoor zijn -in overleg- mogelijkheden  bij de vrijwilligersacademie073.

Als het niet soepel loopt
Hoe goed ieders bedoelingen ook zijn, toch kan het voorkomen dat u als vrijwilliger minder tevreden bent over bepaalde onderdelen van het werk. Het is bij Divers zo geregeld dat u eerst met uw zorg of klacht aanklopt bij de verantwoordelijke beroepskracht. Als u er samen niet uitkomt, wordt het probleem aan diens leidinggevende voorgelegd. Als voor uw gevoel de klacht niet serieus wordt opgepakt of opgelost kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

Vertrouwenspersoon vrijwilligers
De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Heb je te maken met ongewenste omgangswormen zoals (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie op de werkvloer? Of betreft het vertrouwelijke informatie over strafbare feiten van en over wijkbewoners? Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk. Er wordt geen informatie aan anderen verstrekt.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Ton Janssen                                               
06-51257027
t.janssen@divers.nl                       

Teddy Tempelmans Plat-Mul
06-21597165
t.tempelmans@divers.nl

Stoppen met vrijwilligerswerk
Het kan gebeuren dat u wilt stoppen met het vrijwilligerswerk bij Divers. Wij verzoeken u vriendelijk om dit een maand vooraf kenbaar te maken bij de beroepskracht.  Bij beëindiging vindt er - als u daarmee instemt - een eindgesprek plaats met de beroepskracht. Over de wijze van afscheid nemen staan in het Vrijwilligersbeleid richtlijnen omschreven. Verder kan de beroepskracht een getuigschrift voor u opstellen met daarin de periode dat u als vrijwilliger actief was en welke werkzaamheden u heeft verricht.