Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

Sjaak Floris
Sjaak Floris is voorzitter van de Raad van Toezicht van Divers. Hij studeerde bestuurs- en bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sjaak Floris is sinds 2011 zelfstandig adviseur op het terrein van governance en maatschappelijk ondernemerschap. Tot die tijd was hij vennoot en senior-adviseur van Stade Advies BV, tot 2008 was hij directeur van het bureau. Zijn ervaring is opgebouwd in de sectoren zorg en welzijn. Hij heeft vele maatschappelijke organisaties bijgestaan in strategie- en verandertrajecten.

Overige nevenfuncties:
Sjaak Floris is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Fundis (holding groep zorgorganisaties Gouda/Zoetermeer) en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Vivent ( zorgorganisatie
's-Hertogenbosch). Daarnaast is hij voorzitter van stichting 'Behoud het Sprokkelbosch', een organisatie in Rosmalen die behoud en versterking van het cultuurlandschap aan de oostzijde van de gemeente 's-Hertogenbosch nastreeft.

Franca van Montfoort
Franca van Montfoort  is vanaf 1 april 2010 lid van de Raad van Toezicht van Welzijn Divers (vice-voorzitter). Haar loopbaan is begonnen bij de Raad voor de Kinderbescherming waar ze, na eerst in het uitvoerend maatschappelijk werk werkzaam te zijn geweest, de functies van vestigingsdirecteur Eindhoven en regiodirecteur Noord en Zuidoost Brabant heeft vervuld. Via een overstap als adviseur/projectleider van het bestuurlijk ondersteuningsteam Oost-Brabant georganiseerde ondermijningscriminaliteit, is zij sinds 1 maart 2016 hoofd van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant.

Zij heeft de hbo-opleiding maatschappelijk werk gevolgd in Sittard. En daarna de voortgezette opleiding (directieve therapie) in Nijmegen. Ten slotte heeft Franca de Masteropleiding 'Management voor non profit en overheid' voltooid aan de Tias Businessschool in Tilburg. 

Overige nevenfuncties zijn:
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Xonar in Maastricht, een organisatie voor jeugdhulpverlening. Daarnaast heeft zij een eigen coachingsbureau. Daarin staat ‘het in beweging komen, zijn en blijven' centraal.

Gera Hospers
Gera Hospers is op voordracht van de OR in de zomer van 2013 toegetreden tot de Raad van Toezicht.  Als beleids- en organisatiewetenschapper is ze gericht op het analyseren én creëren in het sociale domein. De afgelopen periode heeft ze diverse functies vervuld in welzijn en zorg. Ze is haar loopbaan gestart in Rotterdam in het wijkwerk. Via het advieswerk in Noord Brabant zijn daarna verschillende managementfuncties vervuld bij diverse non profit instellingen, te weten de Twern,  MEE en Breda-Actief en bij de gemeentelijke overheid.  De driehoek overheid, vrijwilligers en professionele instelling zijn in haar werkervaring verbonden.

Overige nevenfuncties zijn:
Ze is bestuurslid bij Servanda, welzijnsinstelling in Hardinxveld-Giessendam en docent/afstudeerbegeleider bij Avans, Sociale Studies ‘s-Hertogenbosch.

Annemieke van de Ven
Annemieke van de Ven woont in Veghel en is sinds 1 mei 2015 lid van de Raad van toezicht van Divers. Van 2006-2008 was ze als wethouder in de gemeente Veghel verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de Wmo. Daarnaast  waren gezondheidszorg, ouderenbeleid, minderhedenbeleid, vrijwilligersbeleid, mantelzorg  aandachtspunten in haar portefeuille. Sinds 2010 is leefbaarheid een speerpunt, waarbij burgerparticipatie, contact met dorps- en wijkraden en wijkbeheer benadrukt worden. Ook behoren beheer van de openbare ruimte, natuur, milieu en water en het beheer van de maatschappelijke gebouwen tot haar taakveld als wethouder. Voor haar wethoudersperiode was Annemieke ca. 8 jaar werkzaam als office-manager bij Van Campen Consulting, een bureau voor organisatieadvisering en communicatietrainingen.

Huidige nevenfuncties:
Voorzitter bestuur Zonnebloem/regio De Leijgraaf
Lid bestuur CDA Brabant

Ruud Rottier
Ruud Rottier is sinds 1 mei 2015 lid van de Raad van Toezicht van Divers. Hij kwam begin jaren zeventig in ’s-Hertogenbosch terecht voor de opleiding levensmiddelentechnologie aan de HAS. Vervolgens werd hij naast zijn werk en zijn studie maatschappijgeschiedenis actief in het buurtcomité Veemarktkwartier (Boschveld). Aansluitend maakte hij in de jaren negentig de stap naar de gemeenteraad en het wethouderschap. Sinds begin 2000 is hij werkzaam als adviseur voor overheden, zowel landelijk als lokaal. Eerst was dat in dienst het adviesbureau B&A, vervolgens als ZZP-er. Zijn advieswerk betreft met name de beleidsmatige en procesmatige opgaven binnen zorg en welzijn, de maatschappelijke opvang en, met het van kracht worden van de nieuwe Wmo 2015, ook het beschermd wonen.

Huidige nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Bibliotheek de Meierij
Voorzitter Huurdersbelangenvereniging Pisastaete