Preventief jongerenwerk PowerUp073

PowerUp073 is een netwerkorganisatie (Welzijn Divers, Juvans, 'S-port en gemeente) die Bossche jongeren uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen.

Vier jongerenwijkteams met jongerenwerkers, sportwerkers en JPP jeugdpreventiewerkers zetten zich in voor talentontwikkeling, jongerenparticipatie en individuele begeleiding in de gebieden Noord, Zuid-Oost, West en Rosmalen-Nuland-Vinkel in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. We focussen ons niet alleen op jongeren maar ook op het versterken van de kracht van de ouders en de sociale omgeving.

Wat doen we?
Wij richten ons op jongeren tussen 12-23 jaar en stimuleren hen om de eigen kracht en kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten. Dit doen onze PowerUp073 teams door bijvoorbeeld op straat jongeren aan te spreken en door samen met hen (sport)activiteiten op te zetten binnen jongerencentra of in de wijk. Als het om jongeren gaat, werken we vanuit de overtuiging: Jij bent je eigen held!

Waar staan we voor? 
PowerUp073 draagt bij aan een uitgebalanceerd opvoed – en opgroeiklimaat voor de Bossche jeugd, waarin jongeren hun vaardigheden en/of talenten optimaal kunnen benutten en zich in persoonlijk en maatschappelijk opzicht kunnen ontwikkelen tot zelfredzame burgers. Kortom, we dagen jongeren uit om het beste uit zichzelf te halen!

Waar gaan we voor?
Binnen PowerUp073 streven we ernaar om als drie disciplines (jongerenwerk, sportwerk en individuele hulpverlening) samen de voorwaarden te scheppen voor jongeren om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen tot weerbare burgers die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Hoe gaan we te werk?
Voor PowerUp073 is de wijk de werkvloer. Tot onze kerntaken behoren:

  • Vroeg signaleren
  • Verbinden
  • Preventie (van bv. overlast, middelengebruik, schooluitval, pesten, obesitas)

Daarin gelden de volgende kaders:

  • Jongeren zelf de belangrijkste rol in de oplossing en uitvoering spelen en hen handvatten geven om het beste uit zichzelf te halen.
  • De jongerenwijkteams contacten leggen op de vindplaatsen van jongeren en in gesprek blijven met ouders en wijkbewoners.
  • Elk jongerenwijkteam zichtbaar en herkenbaar is voor jongeren, ouders, buurtbewoners, lokale initiatieven en overige voorzieningen en instellingen.

En dat doen we door: 

Collectieve en individuele ondersteuning te bieden aan jongeren en hun sociale omgeving (ouders, familie, vrienden, etc.).

Voor meer info: zie PowerUp073